Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσεων στο Δημόσιο Τομέα για υπαλλήλους που αποχωρούν

Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσεων στο Δημόσιο Τομέα για υπαλλήλους που αποχωρούν Διαύγεια PDF Ψ10Ι46ΜΤΛ6-Χ7Ω

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ

Υπόδειγμα Σημειώματος Μεταφοράς Γνώσεων