ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Υπηρεσίες Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων των Κτιριακών Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ης Υ.ΠΕ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Υπηρεσίες Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων των Κτιριακών Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ης Υ.ΠΕ.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:
Είκοσι εννέα χιλιάδων οκτακοσίων εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (29.809,60) συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%

Διαύγεια PDF ΨΒΥΗ469Η26-0Χ2