ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 19/2022 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια Χαρτοκυτίων Μολυσματικών για χρονικό διάστημα τριών ετών για τις ανάγκες των δημόσιων δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Για την προμήθεια Χαρτοκυτίων Μολυσματικών για  χρονικό διάστημα τριών ετών για τις ανάγκες των δημόσιων  δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:
Εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτών 148.967,40€ (συμπ/νου ΦΠΑ) για τρία (3) έτη.

Διαύγεια PDF Ω8Ι8469Η26-Ω6Φ