ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 23/2022 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- Προμήθειας φαρμακευτικού οξυγόνου και την ενοικίαση τροχήλατων φιαλών για τις Δομές ΠΦΥ αρμοδιότητας 1ης Υ.ΠΕ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Προμήθειας φαρμακευτικού οξυγόνου και την ενοικίαση τροχήλατων φιαλών για τις Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας 1ης Υ.ΠΕ. για δύο (2) έτη.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:
Εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (182.700,24 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Διαύγεια PDF ΨΕΚΑ469Η26-2ΒΔ