ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 20 / 2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων και υπηρεσίες εγκατάστασής τους για την αποκατάσταση λειτουργίας κλιματισμού στο ΤΙ Λένορμαν αρμοδιότητας 1ης Υ.ΠΕ Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων και υπηρεσίες εγκατάστασής τους για την αποκατάσταση λειτουργίας κλιματισμού στο Τοπικό Ιατρείο Λένορμαν αρμοδιότητας 1ης Υ.ΠΕ Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (124.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. (Εκατό χιλιάδων ευρώ 100.000€- πλέον του ΦΠΑ).

Διαύγεια PDF ΨΕΕΑ469Η26-Θ5Κ
ΕΕΕΣ σε μορφή PDF
ΕΕΕΣ σε μορφή xml