ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Προμήθεια υποσέντονων και εξεταστικών ρολών ετήσιας κάλυψης, για τις ανάγκες των δομών της ΠΦΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Προμήθεια υποσέντονων και εξεταστικών ρολών ετήσιας κάλυψης, για τις ανάγκες των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Είκοσι Τεσσάρων χιλιάδων Εκατόν Δεκαοκτώ ευρώ (24.118,00€) συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24% Τεσσάρων χιλιάδων Εξακοσίων Εξήντα Οκτώ ευρώ (4.668,00€).

Διαύγεια PDF 6ΟΒΡ469Η26-ΛΝ7