ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ μέσω «ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ» Προμήθεια τονερ εκτυπωτικών μηχανημάτων για όλες τις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Π.Φ.Υ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Προμήθεια τονερ εκτυπωτικών μηχανημάτων για όλες τις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Π.Φ.Υ.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Τριάντα Επτά χιλιάδων Εκατόν Ενενήντα Ενός ευρώ και Πενήντα Εννέα λεπτών (37.191,59€ ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 % .

Διαύγεια PDF 6Τ8Δ469Η26-ΨΔΑ