ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ μέσω «ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ» Για τη προμήθεια ανταλλακτικών συστήματος ιατρικών αερίων και τις εργασίες επισκευής και συντήρησης των δικτύων παροχής και διανομής του ,στο Κέντρο Υγείας Ραφήνας – Πικερμίου για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Για τη προμήθεια ανταλλακτικών συστήματος ιατρικών αερίων και τις εργασίες επισκευής και συντήρησης των δικτύων παροχής και διανομής του ,στο Κέντρο Υγείας Ραφήνας – Πικερμίου για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος/υπηρεσία.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Έντεκα χιλιάδων Εκατόν Εξήντα ευρώ (11.160 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 % .

Διαύγεια PDF ΨΥΧΚ469Η26-ΩΕ2