ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 07/ 2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου Υπηρεσιών καθαριότητας Χρονικής διάρκειας 2 ετών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Ανάδειξη αναδόχου Υπηρεσιών καθαριότητας Χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Διακόσιες έντεκα χιλιάδες ευρώ (211.000€) πλέον του ΦΠΑ ή Διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ (261.640,00€) συμπ/νου του ΦΠΑ – (24%).

Διαύγεια PDF 6Ρ5Χ469Η26-ΩΝΙ
ΕΕΕΣ σε μορφή PDF
ΕΕΕΣ σε μορφή xml