ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 06/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για Ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών: Πλυσίματος, Σιδερώματος και Συσκευασίας Ακάθαρτου Ιματισμού των Δομών ΠΦΥ της 1ης ΥΠΕ Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών: Πλυσίματος, Σιδερώματος και Συσκευασίας Ακάθαρτου Ιματισμού των Δομών ΠΦΥ της 1ης ΥΠΕ Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Εκατόν εξήντα μία χιλιάδων διακοσίων ευρώ ( 161.200€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Διαύγεια PDF ΩΣΞ2469Η26-96Ξ
ΕΕΕΣ σε μορφή PDF
ΕΕΕΕΣ σε μορφή xml