ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ μέσω ΚΗΜΔΗΣ – Υπηρεσίες Kαθαριότητας (5) Δομών ΠΦΥ & των (5) Εμβολ/κών τους Κέντρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Υπηρεσίες Kαθαριότητας (5) Δομών ΠΦΥ & των (5) Εμβολ/κών τους Κέντρων αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής -ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.510,89€ συμπ/νου του ΦΠΑ (24%) -CPV 90911200-8

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
20.573,30€ + Φ.Π.Α. 24% = 25.510,89€ συμπ/μένου Φ.Π.Α. 24%

Διαύγεια PDF ΩΣΠ6469Η26-ΑΑ3