ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ μέσω ΚΗΜΔΗΣ -ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ για την προμήθεια εντύπων ιατρικού ιστορικού για τις ανάγκες των εμβολιαστικών κέντρων των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Π.Φ.Υ αρμοδιότητάς της 1ης Υ.Π.Ε Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Για την προμήθεια εντύπων ιατρικού ιστορικού για τις ανάγκες των εμβολιαστικών κέντρων των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Π.Φ.Υ αρμοδιότητάς της 1ης Υ.Π.Ε Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμχ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€ ) χωρίς το Φ.Π.Α 24 % ,συν Χίλια Εννιακόσια Είκοσι ευρώ (1.920€ ) Φ.Π.Α 24 % ,τελική συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ύψους Εννιά χιλιάδων Εννιακοσίων Είκοσι ευρώ (9. 920€ )συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 % ,εις βάρος του ΚΑΕ 1261α.

Διαύγεια PDF 6Δ1Λ469Η26-ΗΡΝ