ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 22/2021 Προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για τρία (3) έτη για τις ανάγκες των δημοσίων δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Προμήθεια « ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ » για τρία (3) έτη για τις ανάγκες των δημοσίων δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο.

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ:
Πεντακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων, πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (565.564,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Διαύγεια PDF ΩΔ38469Η26-ΓΔΜ
ΕΕΕΣ_ΤΕΥΔ
ΑΡΧΕΙΟ XML