ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 21/2021 – Λογιστικής Υποστήριξης σύμφωνα με το ΠΔ 146/03 – Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2021 – Υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος Ετους 2022» της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Λογιστικής Υποστήριξης σύμφωνα με το ΠΔ 146/03 – Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2021 – Υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος Ετους 2022» της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:
Εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €) συμπ. του ΦΠΑ (εξήντα χιλιάδων ευρώ -60.000,00 €- πλέον του ΦΠΑ)

Διαύγεια PDF 9Κ8Ω469Η26-ΛΨΣ
ΕΕΕΣ