ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Προμήθεια δίσκων ευαισθησίας αντιβιοτικών για τις ανάγκες των βιοπαθολογικών εργαστηρίων των Κ.Υ. 1ης ΥΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:.
Προμήθεια δίσκων ευαισθησίας αντιβιοτικών για τις ανάγκες των βιοπαθολογικών εργαστηρίων των Κ.Υ. 1ης ΥΠΕ.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη) ανά είδος.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: Τέσσερις χιλιάδες ευρώ Εννιακόσια Ογδόντα Δύο ευρώ (4.982,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Διαύγεια PDF 6ΞΙ1469Η26-ΩΗΛ