ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Συλλογή Προσφορών ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Προμήθεια αντιδραστηρίων ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ για τις ανάγκες του Κεντρικού Διαγνωστικού Εργαστηρίου (ΚΔΕ) της 1 ης Υ.ΠΕ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Προμήθεια αντιδραστηρίων ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ: για 17-ΟΗ-Προγεστερόνη, Δ4- Ανδροστενεδιόνη, Αλδοστερόνη ετησίως, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή για τις ανάγκες του Κεντρικού Διαγνωστικού Εργαστηρίου (ΚΔΕ) της 1 ης Υ.ΠΕ.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:
Είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24%, Τέσσερις χιλιάδες Οκτακόσια ευρώ (4.800,00€), σύνολο Είκοσι Τέσσερις χιλιάδες Οκτακόσια ευρώ (24.800,00€) συμπ/νου Φ.Π.Α.

Διαύγεια PDF 6Ψ8Θ469Η26-Τ2Π