ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Συλλογή Προσφορών ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Προμήθεια ακτινογραφικών φιλμ, λόγω τοποθέτησης νέου ψηφιοποιητή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Προμήθεια ακτινογραφικών φιλμ για το  ΚΥ Καλλιθέας, λόγω τοποθέτησης νέου ψηφιοποιητή.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:
3.487,50 € + ΦΠΑ 24% 4.324,50 συμπερ. ΦΠΑ 24% ( Τέσσερις χιλιάδες Τριακόσια Είκοσι Τέσσερα ευρώ και Πενήντα λεπτά).

Διαύγεια PDF 6ΠΟΒ469Η26-9ΨΛ