ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για την προμήθεια «Προστατευτικής ολόσωμης φόρμας τύπου TYVEK»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
 Προμήθεια «Προστατευτικής ολόσωμης φόρμας τύπου TYVEK» – για την δημιουργία στρατηγικού αποθέματος για ένα έτος – για την προστασία του προσωπικού των Δημόσιων Δομών της 1ης ΥΠΕ Αττικής από τον κορωνοϊό.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Διαύγεια PDF Ω1ΝΠ469Η26-Σ22