ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Συλλογή Προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρων στο κτίριο της Διοίκησης της 1ης Υ.Πε., για την τοποθέτηση τριών (3) μηχανών ή συστημάτων αυτόματης διάθεσης προϊόντων

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Για την εκμίσθωση χώρων στο κτίριο της Διοίκησης της 1ης Υ.Πε., για την τοποθέτηση τριών (3) μηχανών ή συστημάτων αυτόματης διάθεσης προϊόντων (αυτόματων πωλητών αναψυκτικών, χυμών και εμφιαλωμένου ύδατος).

Διαύγεια PDF Ψ9Β7469Η26-ΖΒΡ