ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Συλλογή Προσφορών ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για Ετήσια συντήρηση των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων των Κτιρίων των Δομών «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΠΦΥ) της Διοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Ετήσια συντήρηση των Μηχανολογικών (Υδραυλικών) Εγκαταστάσεων των Κτιρίων των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) της Διοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
18.367,23 € (Δεκαοκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα επτά ευρώ και είκοσι τριών λεπτών  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  (24%).

Διαύγεια PDF 6ΙΡΕ469Η26-ΘΛΝ