ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ– Συλλογή Προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Ετήσια συντήρηση των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων των Κτιρίων των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) της Διοίκησης της 1ης Υ.Πε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Ετήσια συντήρηση των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων των Κτιρίων των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) της Διοίκησης της 1ης Υ.Πε.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος/υπηρεσία.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:
1
9.943,40€ + 24% Φ.Π.Α.= 24.729,82€ (Είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια είκοσι εννέα  ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Διαύγεια PDF ΨΕΣΜ469Η26-Ο6Π