ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Συλλογή Προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης Δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης Δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:
6.000,00 € + ΦΠΑ 24% = 7.440,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24% (Επτά Χιλιάδες Τετρακόσια Σαράντα ευρώ και μηδέν λεπτά).

Διαύγεια PDF 6ΚΡΓ469Η26-ΩΡΑ