ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Συλλογή Προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Προμήθεια συσκευών ανάγνωσης γραμμωτού κωδικού (Barcode Reader) για τις Μονάδες Υγείας και τα Κέντρα Υγείας της 1ης ΥΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Προμήθεια συσκευών ανάγνωσης γραμμωτού κωδικού (Barcode Reader) για τις Μονάδες Υγείας και τα Κέντρα Υγείας της 1ης ΥΠΕ για την καταχώρηση των παραπεμπτικών παρακλινικών εξετάσεων.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:
7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Επτά χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Διαύγεια PDF Ω0Ν6469Η26-ΛΛΜ