ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ – 1η Φάση – Τεχνικών Προδιαγραφών για «Προμήθεια πέντε (5) Συστημάτων Υπερηχοτομογραφίας Γενικής και Καρδιολογικής Χρήσης»

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ — 1η ΦΑΣΗ

Είδους «Προμήθεια πέντε (5) Συστημάτων Υπερηχοτομογραφίας Γενικής και Καρδιολογικής Χρήσης»

Αριθμός Διαβούλευσης στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr): 21DIAB000016376