ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Συλλογή προσφορών μέσω ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Προμήθεια και Υπηρεσίες Εγκατάστασης Συστημάτων Ασφαλείας Συναγερμού (έναντι παραβίασης) σε 12 Εμβολιαστικά Κέντρα των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) της Διοίκησης της 1ης Υ.Πε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Προμήθεια και Υπηρεσίες Εγκατάστασης Συστημάτων Ασφαλείας Συναγερμού (έναντι παραβίασης) σε 12 Εμβολιαστικά Κέντρα των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) της Διοίκησης της 1ης Υ.Πε.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ στο σύνολο.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ:
14.100,00 € + 24% Φ.Π.Α.= 17.484,00 € (Δεκαεπτά χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και μηδέν λεπτά συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Διαύγεια PDF Ψ6ΔΣ469Η26-0ΒΘ