ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 08/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος UPS για την ηλεκτρική τροφοδότηση ψυγείων εμβολίων σε 11 Δομές Π.Φ.Υ. 1ης Υ.Πε Αττικής

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:
Για προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος UPS για την ηλεκτρική τροφοδότηση ψυγείων εμβολίων σε 11 Δομές Π.Φ.Υ. 1ης Υ.Πε Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Να κατατεθούν δείγματα προς αξιολόγηση (με ποινή απόρριψης).

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Tριάντα έξι χιλιάδων εκατόν σαράντα έξι ευρώ και μηδέν λεπτών (36.146,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Διαύγεια PDF 9ΕΔΒ469Η26-Λ6Ζ