ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2021 ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ_Προμήθεια Ακτινολογικών Φίλμ, τρίμηνης διάρκειας για την κάλυψη επειγουσών αναγκών των Δομών ΠΦΥ της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:
Προμήθεια Ακτινολογικών Φίλμ, τρίμηνης διάρκειας για την κάλυψη επειγουσών αναγκών των Δομών ΠΦΥ της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής .

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (39.991,47) πλέον του  αναλογούντος ΦΠΑ ή σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και  σαράντα δύο λεπτών (49.589,42), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Διαύγεια PDF 9ΨΧΦ469Η26-Ο28

ΤΕΥΔ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ της υπ’ αρ. 06/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαύγεια PDF Ω3Ω1469Η26-Ν0Ρ