ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – για την επείγουσα προμήθεια: α). «Ειδών Καθαρισμού» και β). «Ειδών Απολύμανσης» για την ασφαλή λειτουργία των Δομών αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την επείγουσα προμήθεια: α). «Ειδών Καθαρισμού» και β). «Ειδών Απολύμανσης» για την ασφαλή λειτουργία των Δομών αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής έναντι συνθηκών κορωνοϊού (CPV: 39830000-9 – Προϊόντα καθαρισμού, CPV: 33631600-8 – Απολυμαντικά Αντισηπτικά).

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Διαύγεια PDF 94N6469H26