ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-Μεταφορά ανενεργών αρχείων και εξοπλισμού από χώρους του κτιρίου Διοίκησης της 1ης ΥΠΕ σε χώρους του Πρώην Π.Ν.Α. στην Ραφήνα και λοιπές εργασίες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Μεταφορά ανενεργών αρχείων και εξοπλισμού από χώρους του κτιρίου Διοίκησης της 1ης
ΥΠΕ σε χώρους του Πρώην Π.Ν.Α. στην Ραφήνα και λοιπές εργασίες

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια τριάντα οκτώ ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (19.950,00€ + 4.788,00 ΦΠΑ 24% = 24.738,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Διαύγεια PDF ΨΛΓ5469Η26-Ρ9Π