ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2020 – Συνοπτικός Διαγωνισμός για την "Συντήρηση-Υποστήριξη Υποσυστημάτων Πληροφορικού Συστήματος της 1ης ΥΠΕ Αττικής"

Συνοπτικός Διαγωνισμός
Για ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών  “Συντήρησης-Υποστήριξης Υποσυστημάτων Πληροφορικού Συστήματος της 1ης ΥΠΕ Αττικής”

Κριτήριο Κατακύρωσης
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης
Εξήντα δύο χιλιάδες εκατόν εννενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (62.198,40 €) συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%

Διαύγεια PDF ΨΡΜΩ469Η26-ΒΙΔ

ΤΕΥΔ Διαγωνισμού