ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Για την Προμήθεια «Γλωσσοπίεστρα μιας χρήσεως»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την Προμήθεια «ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ»

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ:
Οκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (8.258,40€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Διαύγεια PDF ΨΖΝΓ469Η26-ΠΨ4