ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ – 2η Φάση – τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «Αντιδραστήρια και αναλώσιμα αυτόματων αναλυτών κεντρικού διαγνωστικού εργαστηρίου της 1ης Υ.Πε. Αττικής με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού»

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ — 2η ΦΑΣΗ

Είδος: Αντιδραστήρια και αναλώσιμα αυτόματων αναλυτών κεντρικού διαγνωστικού εργαστηρίου της 1ης Υ.Πε. Αττικής με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού

Αριθμός Διαβούλευσης στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr): 20DIAB000008007

Ανακοίνωση πρόσκλησης 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης επι του σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «Αντιδραστήρια και αναλώσιμα αυτόματων αναλυτών κεντρικού διαγνωστικού εργαστηρίου της 1ης Υ.Πε. Αττικής με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού»

Τεχνικές Προδιαγραφές Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων Αυτόματων Αναλυτών 20DIAB000008007