Επαναληπτικός Διαγωνισμός – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 25Α/2019 – Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Υπηρεσιών Καθαριότητας
α) του Κτιρίου Διοίκησης της 1ης ΥΠΕ Αττικής (επί της οδού Ζαχάρωφ 3 – Αμπελόκηπους)
β) των Αποθηκών των Δομών ΠΦΥ της 1ης ΥΠΕ Αττικής (στεγαζομένων στην ΡΑΦΗΝΑ) &
γ) των Γραφείων Συμβουλίων Κρίσης & Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ (επί της οδού Μακεδόνων 2 μετά της Αποθήκης υπογείου υπ’ αρ. 89).

Κριτήριο Κατακύρωσης

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  – Χρονικής διάρκειας ενός έτους

Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας

Εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€) πλέον ΦΠΑ. Εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00€) συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ (24%)

Διαύγεια PDF 781Ε469Η26-Ε44