ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 26/2019 – Παροχής Υπηρεσιών Ετήσιας Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Παροχής Υπηρεσιών «Ετήσιας Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων των κτιρίων των Δομών της Π.Φ.Υ. της Διοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής» (περιλαμβάνονται εργασίες & υλικά)

Κριτήριο Κατακύρωσης

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών και υλικών.

Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας (Εργασίες & Υλικά) :

Εβδομήντα δύο χιλιάδων εφτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και έντεκα λεπτών (72.735,11 €) συμπ/νου του ΦΠΑ (36.861,48€-Εργασίες & 35.873,63€-Υλικά συμπ. ΦΠΑ).

Διαύγεια PDF ΨΨ4Ξ469Η26-Α4Σ