ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ . 17/2019 Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη παρόχου Υπηρεσιών πλυσίματος, σιδερώματος & συσκευασίας του Ακάθαρτου Ιματισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 17/2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:
Για ανάδειξη παρόχου : “Υπηρεσιών πλυσίματος, σιδερώματος και συσκευασίας του Ακάθαρτου Ιματισμού των Δομών ΠΦΥ αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής »

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:
Εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ (24%)

Διαύγεια PDF ΩΗΤΑ469Η26-ΙΥΩ