(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Για την Προμήθεια αλεξίσφαιρων γιλέκων για το προσωπικό φύλαξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για την Προμήθεια αλεξίσφαιρων γιλέκων για το προσωπικό φύλαξης.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 16.740,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ( 13.500,00 € πλέον Φ.Π.Α.)

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαύγεια PDF 6ΜΒΗ469Η26-ΩΒΛ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Διαύγεια PDF Ω17Ξ469Η26-Ω37