ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 33/2018 Μεταφορά υλικών υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιματισμού και λοιπού εξοπλισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 33/2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Για ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών:«Μεταφοράς υλικών υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιματισμού και λοιπού εξοπλισμού» για τις ετήσιες ανάγκες των δημοσίων δομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : Εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ (74.400 €) συμπ/νου ΦΠΑ

Διαύγεια PDF 65ΧΕ469Η26-9Δ9