ΑΚΥΡΩΣΗ — ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 30/2018 ετήσια συντήρηση & διατήρηση λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλιματισμού των Κ.Υ., ΤΟΜΥ & ΔΟΜΩΝ της Π.Φ.Υ. 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Σας ενημερώνουμε ότι ο Συνοπτικός Διαγωνισμός με αρ. Διακ. 30/2018 ματαιώνεται σύμφωνα με την απόφαση Διαύγεια PDF 6ΗΣ0469Η26-652
Θα ακολουθήσει η επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 30/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ των Κ.Υ., ΤΟΜΥ & ΔΟΜΩΝ της Π.Φ.Υ. 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : Πενήντα εννέα χιλιάδων οχτακοσίων ενενήντα δυο ευρώ (59.892,00 €) συμπ/νου του ΦΠΑ (48.300,00 πλέον του ΦΠΑ)

Διαύγεια PDF Ψ68Ι469Η26-7ΟΔ