ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΥ ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΩΝ
ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ Κ.Υ. ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΥ 61
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ»

Διαύγεια PDF 7Δ7Μ469Η26-13Δ