ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌ ΕΝΝΕΑ (9) ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΤΟ.Μ.Υ) : Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΊΑΣ (2), ΖΩΓΡΑΦΟΥ (2) , ΠΕΡΙΣΣΟΥ (1), ΚΑΡΕΑ, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (1) , ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (1) & Ν. ΚΟΣΜΟΥ(1) της 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (45.000,00 €) ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

Διαύγεια PDF Ω0ΧΤ469Η26-67Φ