Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ακτινογραφικών φίλμς και υγρών εμφάνισης-στερέωσης

Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ακτινογραφικών φίλμς και υγρών εμφάνισης – στερέωσης, για την κάλυψη αναγκών των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αρμοδιότητας 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

Διαύγεια Ω2Θ9469Η26-ΡΒΥ