ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 12Α/2023 – Για Προμήθεια Αντιδραστηρίων Ανάλυσης Αερίων Αίματος και Τροπονίνης

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Για Προμήθεια Αντιδραστηρίων Ανάλυσης Αερίων Αίματος και Τροπονίνης με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού σε τριάντα (30) Κέντρα Υγείας για χρονικό διάστημα τριών ετών, για τις ανάγκες των δημοσίων δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Διακόσιες τριάντα εννιά χιλιάδες και επτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (239.772,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Διαύγεια PDF 6ΑΥΑ469Η26-ΧΩΗ
ΕΕΕΣ σε μορφή xml
ΕΕΕΣ σε μορφή PDF