Τροποποίηση (8η) της υπ΄ αριθμ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.22724/03.05.2022 Απόφασης, με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στα Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ

Τροποποίηση (8η) της υπ΄ αριθμ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.22724/03.05.2022 Απόφασης, με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στα Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ

Διαύγεια PDF 6ΞΩΠ465ΦΥΟ-ΨΣΖ