Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ. (Yπ’ αριθμ Γ4α/Γ.Π. οικ. 12386/28-02-2024) – ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Πίνακες ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ και ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Υποψηφίων Ιατρών

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 02/07/2024
Ημερομηνία Υποβολής Ενστάσεων έως και: 08/07/2024
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 02/07/2024
Ημερομηνία Υποβολής Ενστάσεων έως και: 08/07/2024

Πίνακες ΝΕΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ και ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Υποψηφίων Ιατρών

Πίνακες ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ και ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Υποψηφίων Ιατρών