ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΗΜΔΗΣ – Υπηρεσίες Καθαριότητας στο ΤΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής

ΤΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ (από16-6-2024 έως και 31-8-2024)
Διαύγεια PDF 9ΩΡΧ469Η26-Β3Θ