ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΗΜΔΗΣ – Υπηρεσίες Καθαριότητας σε Δομές ΠΦΥ

ΚΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ (& Εμβ/κού του)  αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ (από16-6-2024 έως και 31-8-2024)
Διαύγεια PDF 60ΞΣ469Η26-Α1Ε

ΚΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ (& Εμβ/κού του)  αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ (από16-6-2024 έως και 31-8-2024)
Διαύγεια PDF ΨΤ66469Η26-Β9Ν

ΚΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ και ΚΥ ΣΠΑΤΩΝ   αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ (από16-6-2024 έως και 31-8-2024)
Διαύγεια PDF 97Χ9469Η26-ΠΛ8

ΚΥ ΡΑΦΗΝΑΣ (& Εμβ/κού του)  αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ (από16-6-2024 έως και 31-8-2024)
Διαύγεια PDF ΡΒ2Ξ469Η26-70Φ

ΚΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (& Εμβ/κού του)  αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ (από16-6-2024 έως και 31-8-2024)
Διαύγεια PDF 9Χ5Κ469Η26-Υ91

ΚΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (& Εμβ/κού του), ΚΥ ΒΥΡΩΝΑ & ΚΥ Ν. ΜΑΚΡΗΣ  αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ (από16-6-2024 έως και 31-8-2024)
Διαύγεια PDF Ρ14Δ469Η26-ΣΣΧ

ΚΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ (από16-6-2024 έως και           31-8-2024)
Διαύγεια PDF 6ΨΜΕ469Η26-ΩΟ0

ΚΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ (από16-6-2024 έως και 31-8-2024)
Διαύγεια PDF 9Λ4Δ469Η26-ΨΜΙ