ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 16/2024 – Επαναπροκηρύσσομενος Διαγωνισμός για Την Μειοδοτική Δημοπρασία Μίσθωσης Ακινήτου

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Για την Μειοδοτική Δημοπρασία Μίσθωσης Ακινήτου για τις Ανάγκες Στέγασης του Τοπικού Ιατρείου Νέου Ηρακλείου

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Α) η καταλληλότητα του κτιρίου και Β) Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά/μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:
3.630,00 € για μηνιαίο μίσθωμα
43.560,00 € για ετήσιο μίσθωμα
522.720,00€ για εννέα (9) έτη
Με ανώτατο προϋπολογισμό 11,03€ ανά m2

Διαύγεια PDF ΨΡΓ7469Η26-ΩΦΠ