ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ’ 15/2024 – για Ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
για Διετή Παροχή Υπηρεσιών: α). μεταφοράς υλικών υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιματισμού και λοιπού εξοπλισμού από την Αποθήκη της 1ης Υ.ΠΕ προς τις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητάς της β). υπηρεσιών μεταφοράς άχρηστου/ακατάλληλου εξοπλισμού των Δημοσίων Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας 1ης Υ.ΠΕ Αττικής σε χώρους της Κεντρικής Αποθήκης

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Η πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Διακόσιες Εξήντα Δύο Χιλιάδες Οκτακόσια Ογδόντα Ευρώ ( 262.880,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Περίληψη Διαύγεια PDF ΨΨ59469Η26-ΕΥΥ
Διαύγεια PDF 99Ν9469Η26-Ν9Ε
ΕΕΕΣ σε μορφή PDF
ΕΕΕΣ σε μορφή xml