ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 7Α/2024 – Επαναπροκηρύσσομενος Διαγωνισμός για την μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Κέντρου Υγείας Νέας Ιωνίας

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Για την μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Κέντρου Υγείας Νέας Ιωνίας.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Α. Την καταλληλότητα του Κτιρίου
Β. Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά/μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
22.076,95 € για μηνιαίο μίσθωμα.
264.923,40 € για ετήσιο μίσθωμα.
3.179.080,80 € για εννέα (9) έτη συν τρία (3) έτη παράταση.
Με ανώτατο προϋπολογισμό 11,89€ ανά m2

Διαύγεια PDF Ψ1ΟΒ469Η26-Λ7Ρ