ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΗΜΔΗΣ– Υπηρεσίες Φύλαξης Κέντρων Υγείας

KY ΣΠΑΤΩΝ και ΤΙ ΣΚ. ΩΡΩΠΟΥ (15-5-2024/30-6-2024)
Διαύγεια PDF 95ΗΘ469Η26-16Α

KY  ΛΑΥΡΙΟΥ (15-5-2024/30-6-2024)
Διαύγεια PDF 9ΣΑ9469Η26-Χ4Π